ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Центар доноси одлуке о остваривању права корисника и пружа услуге корисницима у складу са законом и прописима донетим на основу закона.

У вршењу јавних овлашћења, центар, као установа социјалне заштите и као орган старатељства, поступа у складу са нормативима и стандардима утврђеним Правилником о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад.

У вршењу других послова утврђених законом, центар поступа по стандардима и нормативима које утврђује надлежни орган јединице локалне самоуправе.

У вршењу јавних овлашћења, центар, у складу са законом одлучује о:

 1. остваривању права на материјално обезбеђење;
 2. остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица;
 3. остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад;
 4. остваривању права на смештај у установу социјалне заштите;
 5. остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу;
 6. хранитељству;
 7. усвојењу;
 8. старатељству;
 9. одређивању и промени личног имена детета;
 10. мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;
 11. мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

У вршењу јавних овлашћења, центар , у складу са законом , обавља следеће послове:

– спроводи поступак посредовања – медијације у породичнимодносима( мирење и нагодба);

– доставља налаз и стручно мишљење, на захтев суда, у парницама у којима се одлучује о заштити права детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;

– доставља, на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици коју је тражио други овлашћени тужилац;

– пружа помоћ у прибављању доказа суду пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици;

– спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља;

– врши попис и процену имовине лица под стартељством;

– сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени васпитних налога;

– спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела;

– подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за мaлолетнике;

– присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела ( саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају;

– доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања;

– присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела;

– обавештава суд надлежан за извршење заводске васпитне мере и Орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника;

– стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;

– проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује помоћ у извршењу мере;

– проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је малолетник смештен;

– спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;

– стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравка у установи за васпитавање и образовање малолетника;

– доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај о току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара;

– обавља друге послове утврђене законом.

Центар у вршењу јавних овлашћења пружа услуге социјалног рада и покреће судске поступке када је законом за то овлашћен.

Центар је обављао послове из Одлуке о правима грађана из области социјалне заштите на територији општине Пожега за које је  локална самоуправа одредилао надлежност Центра/помоћ у кући,социјално становање,становање уз подршку,једнократне социјалне помоћи,прихватилиште…/.

У центру је организована и 24-часовна доступност свих услуга према препорукама ресорног Министарства, Током године стручни радници који су ангажовани у периоду мимо редовног радног времена пружају   психо-социјалну и материјалну помоћ особама свих категорија које су се нашле у стању социјалне потребе