Као и сви центри у Републици Србији и Центар за социјални рад Пожега има овлашћења и обавезу спровођења социјалне и породично-правне заштите грађана на територији општине за коју је основан.

 

У складу са законом о социјалној заштити Центар у оквиру јавних овлашћења:

– Процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира

пружање услуга социјалне заштите;

– Спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите;

– Предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима;

– Води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

 

У вршењу јавних овлашћења одлучује о следећим правима и услугама о чијем се обезбеђењу стара Република Србија:

-остваривању права на новчану социјалну помоћ;

-остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица;

-остваривање права на помоћ за оспособљавање за рад;

-услузи породичног смештаја;

-услузи домског смештаја;

-услузи становања уз подршку за особе са инвалидитетом осим у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености изнад републичког просека;

-услузи смештаја за жртве трговине људима;

-праву на једнократну помоћ у случају угрожености већег броја грађана,

-хранитељству,

-старатељству;

-одређивању и промени личног имена;

-мерама превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права  и обавља друге послове предвиђене Законом и другим прописима везаним за права и заштиту малолетника у сукобу са законом, заштиту жртава насиља и сл.

 

Поред наведених послова и задатака  Центар обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите, социјалног рада, породично-правне заштите и старатељства и то:

  • Открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите,
  • Предлаже и предузима мере у решавању социјалних потреба грађана и прати њихово извршење,

–     Развија и унапређује превентивне активности, које доприносе спречавању и                           сузбијању социјалних проблема,

  • Подстиче, организује и координира професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите,
  • Учествује у пословима планирања и развоја социјалне заштите у јединици локалне самоуправе;
  • Обавља и друге послове утврђене Законом и другим прописима.

 

Центар одлучује у првом степену о коришћењу права и услуга социјалне заштите које обезбеђује јединица локалне самоуправе у складу са Законом о социјалној заштити и општинском Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити на територији наше општине и то:

-праву на једнократну новчану помоћ

-праву на опрему корисника на смештај у установу или другу породицу

-Праву на трошкове смештаја у прихватилиште

-Праву на трошкове смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља,

-праву на путне трошкове и исхрану пролазника

-праву на накнаду трошкова сахране

-праву на бесплатан оброк у народној кухињи

-праву на обезбеђивање огрева

-праву на обезбеђивање школског прибора и уџбеника за школу

-праву на коришћење услуге помоћи и неге у кући за старије и особе са инвалидитетом, помоћи и неге у кући за децу са сметњама у развоју, дневног центра за децу из породица са ризиком, дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју,социјалног становања у заштићеним условима.

 

Услуге у заједници и друга права која су у функцији локалне

самоуправе

 

Центар је био током 2013. год. пружалац услуга Дневног центра за децу из породица са ризиком, Помоћи у кући старијим и инвалидним лицима, Помоћи у кући за децу са сметњама у развоју као и Социјалног становања у заштићеним условима.

Tоком 2014. године реализована је само услуга Помоћи у кући за старије и особе са инвалидитетом и то ангажовањем једне геронтодомаћице.

Током 2015. године путем пројекта НСЗ-а, реализован је пројекат услуга помоћи за старије и особе са инвалидитетом и то ангажовањем пет геронтодомаћица у трајању од 3 месеца.

Добит коју су имали корисници ове услуге примарно је усмерена на подизање квалитета њиховог живота кроз пружање услуга везаних за исхрану, хигијену, огрев, набавку лекова и редовније посете лекару као и дружења чиме је редукован осећај усамљености који је често присутан код старијих и болесних. Један број корисника је на овај начин добио и информацију о правима и услугама у социјалној заштити (Туђа нега и помоћ, једнократне новчане помоћи и сл).

Социјално становање у заштићеним условима припада групи услуга становања уз подршку. У два објекта социјалног становања који су у функцији од 2003. године ,сада живи 29 корисника у 12 стамбених јединица. У овим објектима су смештена избегла лица, остарели, хронично оболели, једнородитељске породице и локална самоуправа издваја средства за трошкове струје и воде за кориснике социјалне новчане помоћи као  и за текуће одржавање објеката.

 

 

 

Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим институцијама у Републици

 

Срадња са представницима локалне самоуправе се одвија без тешкоћа. У 2015. години Центар је на локалном нивоу остварио успешну сарадњу са Црвеним Крстом Пожега, Полицијском станицом, Домом здравља Пожега, Удружењем грађана ФОРЦА, Културним центром Пожега, итд.

 

Значајна је сарадња са Црвеним Крстом јер се одвија свакодневно, прате се потребе корисника и изналази пут за задовољавање њихових потреба. За Центар је значајна могућност благовремене сарадње посебно када се неко од корисника изненада нађе у стању социјалне потребе када му је истовремено потребно обезбедити смештај, исхрану, одећу, ћебад и сл.

 

 

 

Када је реч о институцијама на нивоу Републике, битно је поменути да је Центар за социјални рад Пожега наставио интензивну сарадњу са Републичким заводом за социјалну заштиту, центрима из Златиборског округа као и са центрима који у свом саставу имају домска одељења у циљу припрема за лиценцирање установе и запослених.